εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Ρυθμίσεις του Word / Προσθήκη της Ειδικής επικόλλησης στο μενού συντομίας του Word 2007
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μακροεντολές

Γνωριμία με τον Visual Basic Editor

Εγκατάσταση μακροεντολής

Ταξινόμηση μακροεντολών

Προσθήκη της Ειδικής επικόλλησης στο μενού συντομίας του Word 2007

Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο κώδικα, για να προσθέσετε την εντολή Ειδική επικόλληση στο μενού συντομίας του Word 2007 (εικ. 1).

η εντολή ειδική επικόλληση στο μενού συντομίας

Εικ. 1 Η εντολή Ειδική επικόλληση στο μενού συντομίας

Sub AutoExec()
  Call AddPasteSpecial
End Sub

Sub AddPasteSpecial()
  Dim cb As CommandBar
  Dim c As CommandBarButton
  Set cb = Application.CommandBars("Text")
  Set c = cb.FindControl(, , "VBAxPasteSpec")
  If c Is Nothing Then
    Set c = cb.Controls.Add(msoControlButton, 755, , 4, True)
    With c
      .Caption = "Ειδική επικόλληση..."
      .Style = msoButtonCaption
      .TooltipText = "Ειδική επικόλληση"
      .Tag = "VBAxPasteSpec"
    End With
  End If
End Sub

Αντιγράψτε τον κώδικα [1] σε ένα module του βασικού πρότυπου (Normal.dotm). Για να ενεργοποιηθεί η εντολή θα χρειαστεί να κλείσετε και να ξανα-ανοίξετε το Word, καθώς η εντολή AutoExec() εκτελείται κατά το άνοιγμα του προγράμματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Έχει αναφερθεί ότι μετά την χρήση του κώδικα, σε έναν χρήστη η εντολή Ειδική επικόλληση εμφανιζόταν τέσσερις φορές! Παρόλο που ο κώδικας το "απαγορεύει" αυτό (If c Is Nothing), μπορείτε να δοκιμάσετε την ακόλουθη αλλαγή:

Αντί: Set c = cb.FindControl(, , "VBAxPasteSpec")
Γράψτε: Set c = cb.FindControl(, 755)

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/c/install_macro.html

Δημοσίευση: Τρίτη, 16 Φεβ 2010